Blog

Διαγωνισμός ALFA LIFT

Το δώρο περιλαμβάνει:
3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε δίκλινο Standard δωμάτιο
Πρωινό σε μπουφέ
Welcome drink κατά την άφιξη
Early check in στις 10:00
Late Check out στις 18:00
Χρήση της σάουνας και της πισίνας για κάθε ημέρα διαμονής
Το δώρο ισχύει έως 30/11/2012. Πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 22670/ 31640 για έλεγχο διαθεσιμότητας http://www.anemolia.gr

Όροι Διαγωνισμού

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό της ALFA LIFT Aνελκυστήρες.

1) Η εταιρεία ALFA LIFT Aνελκυστήρες, με έδρα στην οδό Ελ. Βενιζέλου 43, Ζωγράφου, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό.
2) Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση της προς το κοινό της.
3) Στον παρόντα διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην εταιρία, καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού.
4) Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (πολλαπλή συμμετοχή θεωρείται και αυτή με διαφορετικό e-mail εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.
5) Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα.
6) Ο νικητής του δώρου, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν με κλήρωση.
7) Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.alfalift.gr
8) Για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου, ο νικητής θα ενημερωθεί στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ή με το email που έχει δηλώσει. Κατά την ενημέρωση θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του νικητή, και θα προσδιορίζεται η ημερομηνία παραλαβής του δώρου.
9) Το δώρο θα παραληφθεί από τον δικαιούχο με την επίδειξη επικυρωμένου φωτοαντίγραφου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου στον τόπο τον οποίο θα υποδείξει η διοργανώτρια εταιρία.
10) Σε περίπτωση που οι νικητής από τη στιγμή που ενημερωθεί, αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην παραλαβή του μέχρι και 3 ημέρες, τότε ακυρώνεται ο παρόντας διαγωνισμός.Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και οι εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.
11) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους.
Ο Διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.
12) Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού.
13) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και του Χορηγού
14) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
15) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του.
16) Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και του Διοργανωτή ή / και Χορηγού αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.