Οδηγίες – Νομοθεσία

Οδηγίες – Νομοθεσία

– Πιέστε το κουμπί ορόφου MONO όταν οι πόρτες είναι κλειστές.

– Αν ο ανελκυστήρας σταματήσει μεταξύ δύο ορόφων μην επιχειρείτε να βγείτε.
Πιέστε μόνο το κουμπί κινδύνου και αυτόματα θα ενεργοποιηθεί η συσκευή ενδοεπικοινωνίας (εάν υπάρχει).

– Μην παραβιάζετε τις πόρτες.

– Βγείτε από τον ανελκυστήρα μόνο όταν αυτός σταματήσει εντελώς και κανονικά πίσω από την πόρτα.

– Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το κουμπί στάσης STOP και το κουμπί κινδύνου.

Όπως και κάθε άλλο μηχάνημα κατασκευασμένο από τον άνθρωπο, ο ανελκυστήρας σας ,μπορεί να παρουσιάσει και αυτό αστοχίες ή βλάβες. Επιπροσθέτως, η λειτουργία του εξαρτάται άμεσα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά συνεπάγονται μεγάλες πιθανότητες να σταματήσει ο ανελκυστήρας τη λειτουργία του ξαφνικά και απροειδοποίητα.

Οι λόγοι που μπορούν να διακόψουν την λειτουργία ενός ανελκυστήρα είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:

– Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

– Υπερφόρτωση (περισσότερα από το επιτρεπόμενο όριο άτομα ή μεταφορά φορτίων).

– Βλάβες του ανελκυστήρα, οι οποίες είναι κυρίως ηλεκτρολογικής φύσεως.

– Μηχανική καταπόνηση του ανελκυστήρα όπως π.χ. αντικείμενο που εισέρχεται στο διάκενο κατά τη μεταφορά.

Τα εγκλωβισμένα άτομα είναι σε ασφαλές περιβάλλον με επαρκή εξαερισμό όσο είναι εγκλωβισμένοι και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, βιασύνης, ρίσκου ή επιπολαιότητας!

Την ευθύνη για τον απεγκλωβισμό έχει εκτός από την εταιρία μας και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Ο λόγος είναι ότι μπορεί να επέμβει άμεσα σε τέτοια περιστατικά.

7ab716354432ee12f19b58c60471093b L

Ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός.

Δεν κάνουμε καμία ενέργεια. Ο θάλαμος κατεβαίνει αυτόματα στην πλησιέστερη στάση, ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα τις θύρες θαλάμου-φρεατίου και εξέρχεται του ανελκυστήρα. 

Σε περίπτωση που ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν λειτουργήσει λόγω βλάβης, πρέπει κάποιος να πάει στο μηχανοστάσιο και να ακολουθήσει τις εξής οδηγίες:

 1. Κλείνουμε τον Γενικό Διακόπτη Κίνησης (όχι φωτισμού).
 2. Πιέζουμε ή περιστρέφουμε τον κόκκινο μοχλό της χειροκίνητης βαλβίδας καθόδου, ο οποίος βρίσκεται στον κινητήριο μηχανισμό.
 3. Ο θάλαμος αρχίζει να κινείται προς τα κάτω. Όταν ο θάλαμος φτάσει ακριβώς στην πλησιέστερη προς τα κάτω στάση, (σε συνεννόηση πάντα με τον εγκλωβισμένο) ελευθερώνουμε τον κόκκινο μοχλό.
 4. Ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα τις θύρες θαλάμου-φρεατίου και εξέρχεται του ανελκυστήρα.
 5. Αφήνουμε τον Γενικό Διακόπτη Κίνησης κατεβασμένο και καλούμε τον Yπεύθυνο Συντηρητή της ALFA LIFT στο 210 7751371.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με τον εγκλωβισμένο.

7ab716354432ee12f19b58c60471093b L
asanser odigies apeglovismou ydravlikos anelkystiras
 1. Κλείνουμε τον Γενικό Διακόπτη του ρεύματος κίνησης (όχι του φωτισμού).
 2. Σε περίπτωση χρήσης αυτόματου απεγκλωβισμού, κατεβάζουμε τον διακόπτη ΟΝ/OFF στον πίνακα χειρισμού, στη θέση OFF.
 3. Ανοίγουμε το φρένο της μηχανής με τον ειδικά προβλεπόμενο μοχλό.
 4. Επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο και αρχίζουμε να στρέφουμε σιγά σιγά το βολάν του κινητήρα με το χέρι προς την κατεύθυνση που συναντάμε μικρότερη δυσκολία (αυτό εξαρτάται από τη θέση του θαλάμου στο φρεάτιο)
 5. Ο θάλαμος αρχίζει να κινείται προς την πλησιέστερη πόρτα. Όταν ο θάλαμος βρεθεί μπροστά ακριβώς στην πόρτα (αυτό επιβεβαιώνεται από την ένδειξη στον πίνακα του ανελκυστήρα, αν υπάρχει) κλείνουμε το φρένο. Ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα τη θύρα και εξέρχεται του θαλάμου.
 6. Αφού πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός ελέγχουμε αν όλες οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες.
 7. Αφήνουμε τον Γενικό Διακόπτη Κίνησης κατεβασμένο και καλούμε τον Yπεύθυνο Συντηρητή της ALFA LIFT στο 210 7751371.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με τον εγκλωβισμένο.

7ab716354432ee12f19b58c60471093b L
asanser odigies apeglovismou michanikos anelkystiras

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την Ελληνική Νομοθεσία
που διέπει τους ανελκυστήρες στη χώρα μας:

Εγκύκλιος 02.03.2011

ΦΕΚ 424 / Β / 10.03.2009

ΦΕΚ 2604 / Β / 22.12.2008
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604
– Νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 / 1998 (σήμανση CE).
– Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν από το 1978 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2010.
– Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή προέγκριση εγκατάστασης) μετά το 1978 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2011.
– Ανελκυστήρες που λειτουργούν χωρίς έγγραφα νομιμότητας θα πρέπει να ελεγχθούν έως τις 31/12/2012.
– Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται στο εξής περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 5 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους.

Ανάκληση Εγκυκλίου 14.11.2006

ΦΕΚ 1111 / Β / 04.07.2007

ΦΕΚ 696 / Β / 03.05.2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14.11.2006

ΦΕΚ 1797 / Β / 21.12.2005

ΦΕΚ 291 / Β / 08.03.2002

ΦΕΚ 815 / Β / 11.09.1997

Οδηγία 95/16

ΦΕΚ 311 / Α / 31.12.1968

ΦΕΚ 10 / Α / 17.01.1966